SFX

Łatwiejszy dostęp do zasobów i usług

SFX OpenURL link resolver łączy zasoby i usługi licencjonowane bądź będące pod kontrolą biblioteki, zapewniając użytkownikom tworzone zależnie od kontekstu linki do dostępnych zasobów i serwisów, zgodnie ze stanem posiadania i polityką danej biblioteki. 

SFX Open URL link solver dostarcza użytkownikom kontekstowo dobrane do danych wyników wyszukiwania linki do szeregu usług oferowanych w danej bibliotece. Usługi te obejmują linki do pełnych tekstów artykułów, do egzemplarza w katalogu bibliotecznym w celu sprawdzenia jego dostępności lub dokonania rezerwacji, preferowanych dostawców drukowanych dokumentów, powiązanych innych źródeł i serwisów internetowych oraz lokalnych repozytoriów. Oparty na OpenURL XML zapewnia integrację funkcjonalności SFX również z innymi serwisami bibliotecznymi, baza czy repozytoriami.

Niezależnie czy zainstalowany na serwerze biblioteki, czy wykorzystywany jako usługa (instalacja na serwerach Ex Libris) SFX zapewnia kompletny zestaw narzędzi do łatwej lokalizacji interfejsu i dostosowania dostępu do zasobów, zapewniając ich aktualność i śledząc ich wykorzystanie.

Wykorzystując obszerną i wszechstronną Bazę Wiedzy o zasobach elektronicznych zawartą w SFX, użytkownicy mogą otrzymać najbardziej aktualne i kompletne treści. Integracja z innymi źródłami informacji, począwszy od katalogu bibliotecznego, pomaga w optymalizowaniu wykorzystania lokalnych zasobów.

Poznaj możliwości programu SFX

Lista A-Z

Lista A-Z jest indeksem czasopism elektronicznych subskrybowanych przez bibliotekę (A-Z eJournal List). Dzięki liście czasopisma mogą być przeglądane i przeszukiwane przez czytelników, a także mogą oni jednym kliknięciem dostać się do pełnotekstowych zasobów wybranego periodyku.


System SFX umożliwia również udostępnienie użytkownikom przeszukiwalnego indeksu e-booków znajdujących się w bazach, do których czytelnicy mają dostęp (eBook Search).

Listy są również dostępne w wersji mobile. Dzięki dostosowaniu do urządzeń mobilnych wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego pozostają przejrzyste, proste i wygodne w użyciu. Jest to niezwykle istotne w dobie coraz powszechniejszych smartfonów i tabletów, które już obecnie są w powszechnym użyciu, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy stanowią sporą część użytkowników bibliotek akademickich.

Wyszukiwarka cytowań

W oknie wyszukiwawczym listy A-Z można znaleźć zakładkę służącą do wyszukiwania artykułów. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla użytkowników, szczególnie w przypadku, kiedy biblioteka nie oferuje przeszukiwania zasobów przy pomocy systemu Primo. Wyszukiwarka cytowani pozwala na poszukiwanie artykułów we wszystkich bazach aktywowanych w systemie SFX (są to bazy subskrybowane oraz Open Access, które biblioteka chce prezentować swoim czytelnikom w wynikach wyszukiwania).

Najbardziej wszechstronna Baza Wiedzy

Baza Wie­dzy SFX służy jako cen­tralne repo­zy­to­rium danych dla wszyst­kich funk­cji i usług SFX. Infor­ma­cje z Bazy Wie­dzy są klu­czowe w szyb­kim i dokład­nym dopro­wa­dze­niu użyt­kow­ni­ków do mate­ria­łów, któ­rych potrze­bują. Poma­gają też w zarzą­dza­niu kolek­cjami biblio­teki.

Baza Wie­dzy SFX zawiera:
  • infor­ma­cje o cza­so­pi­smach nauko­wych, e-bookach, mate­ria­łach kon­fe­ren­cyj­nych i innych doku­men­tach nauko­wych zawie­ra­jące szcze­gó­łowe meta­dane
  • infor­ma­cje o płat­nych i bez­płat­nych bazach i kolek­cjach wraz z zasię­giem mate­ria­łów dla kon­kret­nych cza­so­pism (jak rok, tom i numer)
  • kon­fi­gu­ra­cje dla opro­gra­mo­wa­nia do pobie­ra­nia cyto­wań, lin­ków do OPAC-ów, lin­ków do for­mu­la­rzy dostępu do doku­men­tów, lokal­nych usług i mate­ria­łów nauko­wych
Zespół SFX Know­led­ge­Base

Baza Wie­dzy zawiera infor­ma­cje o tysią­cach kolek­cji i ponad milio­nie obiek­tów – e-cza­so­pism, e-booków i innych, w tym tysią­cach dar­mo­wych, dostęp­nych w modelu Open Acc­cess. Przy współ­pracy z wydaw­cami i agre­ga­to­rami jest stale powięk­szana i aktu­ali­zo­wana przez dedy­ko­wany zespół firmy Ex Libris. Meta­dane są też przez niego wery­fi­ko­wane i wzbo­ga­cane przy pomocy takich źró­deł jak baza CON­SER czy ISSN.​org.

Zaawansowane statystyki użycia zasobów

System SFX oferuje wiele predefiniowanych raportów, które mogą dotyczyć wszystkich naszych zasobów lub pojedynczych kolekcji. Zestawienia można wykonywać doraźnie, jednorazowo, ale istnieje również możliwość takiej konfiguracji, aby otrzymywać je e-mailem w równych odstępach czasu (np. codziennie lub co tydzień).

Raporty można dostosowywać do potrzeb biblioteki, co czyni to narzędzie elastycznym.

Dzięki predefiniowanym raportom możemy np. zoptymalizować wydatki biblioteki na elektroniczne bazy danych. Wśród dostępnych raportów statystycznych można wyróżnić m.in. najczęściej wykorzystywane bazy lub czasopisma.Ciekawą możliwością jest wygenerowanie listy zasobów poszukiwanych przez użytkowników, do których pełnego tekstu biblioteka nie posiada dostępu. Jest to gotowa baza tytułów, których zakup powinien zostać rozpatrzony w pierwszej kolejności. Raport wskazujący niewykorzystywane czasopisma z pełnymi tekstami pozwala natomiast podjąć decyzję o rezygnacji z subskrypcji części zasobów.

Wsparcie COUNTER i SUSHI

Dzięki usłudze UStat (usage statistics service) dostępnej przez system SFX możliwe jest zbieranie od dostawców treści danych w formacie COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources). Dane statystyczne można przetwarzać manualnie lub z wykorzystaniem protokołu SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative).


Więcej na temat formatu COUNTER można znaleźć na stronie internetowej projektu, a na temat SUSHI na stronie NISO.

Pytania i odpowiedzi

Czy korzystając z SFX-a mogę zrezygnować z osobnego subskrybowania listy A-Z?

Tak, SFX posiada funkcjonalności listy A-Z. Oznacza to, że kupowanie tej usługi osobno nie jest potrzebne.

System SFX poza listą e-czasopism umożliwia również udostępnienie użytkownikom przeszukiwalnego indeksu e-booków znajdujących się w bazach, do których czytelnicy mają dostęp (eBook Search).

Jakie statystyki dotyczące wykorzystania e-zasobów są dostępne w SFX-ie?

System SFX oferuje wiele predefiniowanych raportów, które mogą dotyczyć wszystkich naszych zasobów lub pojedynczych kolekcji. Zestawienia można wykonywać doraźnie, jednorazowo, ale istnieje również możliwość takiej konfiguracji, aby otrzymywać je e-mailem w równych odstępach czasu (np. codziennie lub co tydzień).

Dodatkowo dzięki usłudze UStat (usage statistics service) możliwe jest zbieranie od dostawców treści danych w formacie COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources). Dane statystyczne można przetwarzać manualnie lub z wykorzystaniem protokołu SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative).

Czy mogę dostosować wygląd okien SFX-a widocznych dla użytkowników (SFX Menu, lista A-Z)?

Tak, elementy SFX-a, które są wyświetlone użytkownikom, można modyfikować i dostosowywać zgodnie z identyfikacją wizualną instytucji. Bibliotekarze mogą dodać logo biblioteki, wybrać inne niż domyśle przyciski lub wgrać własne grafiki. To bibliotekarz również decyduje, która część komunikatu o dostępie do pełnego tekstu, abstraktu itd. ma być hiperłączem.

Czy system SFX jest dostępny w wersji mobilnej?

Część SFX-a dostępna dla użytkowników jest dostępna w specjalnie zaprojektowanej i przygotowanej wersji mobilnej, do korzystania przez przeglądarkę internetową.

Czy istnieje możliwość automatycznej aktywacji zasobów Open Access?

Tak, wszystkie zasoby w Open Access można aktywować automatycznie. Jeżeli biblioteka nie chce jednak udostępniać wszystkiego, co jest dostępne, może też aktywować pojedyncze bazy (w całości), bez konieczności posiadania plików z listą zasobów do importu.

Czy jeżeli czasopismo znajduje się w kilku bazach, bibliotekarze mogą decydować, która z nich powinna zostać wykorzystana?

Biblioteka może w prosty sposób ustalać algorytmy decydujące o kolejności baz na liście, która ukaże się użytkownikowi w SFX Menu (oknie pośrednim między Primo a bazą docelową). Można ustalić, które bazy powinny wyświetlać się w pierwszej kolejności, a które zawsze na końcu. W ten sposób biblioteka decyduje o kolejności, ale to do użytkownika należy ostateczna decyzja, z oferty którego dostawcy chce skorzystać.

Dodatkowo opcja „Direct Linking” pozwala na skierowanie użytkownika bezpośrednio do pierwszej bazy z listy, bez wyświetlania mu okna pośredniego. Wówczas użytkownik nie ma już wpływu na wybór bazy, ale dociera do celu (np. pełnego tekstu) jedno kliknięcie wcześniej.

Tego produktu używają m.in.:

Pobierz broszurę informacyjną:

Najnowsze powiązane wiadomości:

Pomorski Uniwersytet Medyczny wybrał Primo i SFX
19 stycznia 2018
Primo w Politechnice Poznańskiej
7 listopada 2017
Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników PolAleph
12 października 2016
Otwarta dokumentacja techniczna
26 kwietnia 2016
Ex Libris częścią grupy ProQuest
8 stycznia 2016