bX

Zintegrowany system biblioteczny

Użytkownicy bibliotek, korzystający na co dzień z Internetu, dobrze znają popularne w księgarniach internetowych i innych serwisach handlowych rekomendacje oparte na statystykach („Klienci, którzy kupili ten produkt, wybierali również…”).

Teraz Ex Libris oferuje pierwszą w swoim rodzaju usługę rekomendującą, która koncentruje się na dziedzinach naukowych i opiera się na danych o faktycznym wykorzystaniu zasobów bibliotecznych. Naukowy serwis rekomendujący bX® podsuwa użytkownikowi artykuły naukowe, włączając rekomendacje ściśle i intuicyjnie w jego środowisko wyszukiwawcze.

Serwis rekomendujący bX wywodzi się z pracy znanych naukowców, Johana Bollena i Herberta Van de Sompel z Los Alamos National Laboratory. Rekomendacje oparte są na analizie ogromnej liczby kliknięć w linki, dokonywanych przez naukowców i badaczy z instytucji na całym świecie i zachowywanych przez system połączeń kontekstowych (link resolver).

Biblioteki oferujące usługę rekomendacji naukowych bX dostarczają swoim użytkownikom narzędzie, które pozwala im skupić się na artykułach naukowych mających istotne znaczenie dla ich tematu, jednocześnie dając im możliwości do których przyzwyczaili się korzystając z nowoczesnych wyszukiwarek.

Poznaj możliwości programu bX

Hot Articles from bX

Hot Articles from bX

bX Hot Artic­les i jest małym, ale spryt­nym narzę­dziem, które przy­daje się głów­nie naukow­com i biblio­te­ka­rzom, ale rów­nież stu­den­tom.

Jak to działa?

Użyt­kow­nik może wybrać temat (dzie­dzinę), a gadżet wyświe­tli opisy biblio­gra­ficzne trzech naj­po­pu­lar­niej­szych na świe­cie arty­ku­łów z tej dzie­dziny z ostat­niego mie­siąca. Po klik­nię­ciu „More…” („Wię­cej…”) wyświe­tli się okienko z opi­sami dzie­się­ciu arty­ku­łów. Po klik­nię­ciu w tytuł arty­kułu użyt­kow­nik jest prze­no­szony do peł­nego tek­stu lub moż­li­wo­ści zakupu (w zależ­no­ści od tego, czy łączy się z biblio­teki, która sub­skry­buje tre­ści z tej bazy).

Kto i jak to liczy?

Aby takie narzę­dzie w ogóle dzia­łało, musi mieć moż­li­wość prze­twa­rza­nia ogrom­nej ilo­ści sta­ty­styk. Ex Libris dys­po­nuje takimi sta­ty­sty­kami, ponie­waż udo­stęp­nia odpłat­nie sys­tem reko­men­da­cji arty­ku­łów bX, z któ­rego korzy­sta ponad tysiąc biblio­tek na całym świe­cie (takie „użyt­kow­nicy, któ­rzy prze­czy­tali ten arty­kuł, prze­czy­tali rów­nież”).

Biblio­teki korzy­sta­jące z bX zgo­dziły się, aby ano­ni­mowe dane uży­cia np. ich sub­k­sry­bo­wa­nych baz arty­ku­łów były prze­twa­rzane przez firmę Ex Libris. Można sobie wyobra­zić, że są to setki milio­nów albo i miliardy klik­nięć rocz­nie.

Co z tego wynika dla mojej biblio­teki?

I tu naj­lep­sze – gadżet ten jest dostępny dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych biblio­tek za darmo do nie­ko­mer­cyj­nego umiesz­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej czy w kata­logu.

Reje­stra­cja jest moż­liwa pod tym adre­sem:

http://​bx.​ha.​service.​exlibrisgroup.​com/​service/​welcome.​do?​method=displayWelcomeForm

źró­dło

Jak dodać Hot Artic­les do strony biblio­teki?

Całość to kwe­stia dosłow­nie kilku minut. Naj­pierw wcho­dzimy na stronę reje­stra­cji, zazna­czamy akcep­ta­cję regu­la­minu i kli­kamy „Next”:

Na następ­nej stro­nie for­mu­la­rza wypeł­niamy sta­ran­nie wszyst­kie pola i ponow­nie kli­kamy „Next”:

Nie wszyst­kie pola tu są obo­wiąz­kowe — np. nie ma koniecz­no­ści wpi­sy­wa­nia kodu klienta Ex Libris, ponie­waż usługa jest dostępna dla wszyst­kich nie­za­leż­nie od tego, czy jest się klien­tem kon­kret­nej firmy. Przy­datne jest za to poda­nie adresu bazo­wego narzę­dzia lin­ku­ją­cego („Link reso­lver Base URL”), ponie­waż pozwoli to na odsy­ła­nie użyt­kow­ni­ków to peł­nych tek­stów arty­ku­łów z tych baz, które sub­skry­buje biblio­teka.

W polu „Default sub­ject” możemy wybrać dzie­dzinę (temat), który wyświe­tli się domyśl­nie od razu po zała­do­wa­niu gadżetu. Wydaje się to naj­bar­dziej przy­datne dla biblio­tek wydzia­ło­wych lub wtedy, kiedy pro­wa­dzimy pod­strony dla róż­nych tema­tów lub swoje pod­strony mają biblio­te­ka­rze dzie­dzi­nowi.

W polu „Default locale” wybie­ramy oczy­wi­ście „Polish”, aby gadżet wyświe­tlił się w języku pol­skim. Pole „Default css link” służy do poda­nia adresu sty­lów CSS odpo­wia­da­ją­cych za wygląd, ale podob­nie jak wymie­nione przed chwilą, także i to nie jest obo­wiąz­kowe. Po klik­nię­ciu „Next” powin­ni­śmy otrzy­mać wia­do­mość, że wszystko prze­bie­gło pomyśl­nie (infor­ma­cję dosta­niemy też e-mailem):

Naj­bar­dziej inte­re­suje nas tu adres zazna­czony czer­woną ramką — uży­jemy go do osa­dze­nia narzę­dzia na stro­nie biblio­teki. A kon­kret­nie przyda nam się do tego ten kawa­łek kodu HTML:

Adres ze strony z potwier­dze­niem kopiu­jemy w miej­sce tek­stu [ADRES URL] zazna­czo­nego na czer­wono. Dodat­kowo możemy zmie­nić ozna­czone na zie­lono liczby w celu zmiany sze­ro­ko­ści (width) i wyso­ko­ści (height) osa­dzo­nego narzę­dzia. Kiedy już spre­pa­ru­jemy odpo­wiedni kod, wystar­czy wkleić go w kod HTML strony biblio­teki i voilá.

Tego produktu używają m.in.:

Pobierz broszurę informacyjną:

Najnowsze powiązane wiadomości: